مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات ورزشی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های ورزش و سلامتی، تندرستی و...
PRT

مخفف عبارت PRT

Physical Readiness Training
به معنای آموزش آمادگی بدنی در دنیای...
FIAA

مخفف عبارت FIAA

Fédération Internationale des Associations d'Anatomistes
فدراسیون بین المللی انجمن از آناستوموز...
FIVA

مخفف عبارت FIVA

Fédération Internationale des Véhicules Anciens
فدراسیون بین المللی وسایل نقلیه باستان...
NHL

مخفف عبارت NHL

The National Hockey League
لیگ ملی هاکی، نام لیگ برتر هاکی روی یخ...
IIHF

مخفف عبارت IIHF

International Ice Hockey Federation
فدراسیون بین‌المللی هاکی روی یخ نهادی...