مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MCG

Melbourne Cricket Ground

نام استادیومی در استرالیا
MCG
ارسال نظر

ارسال نظر