مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف LW

Left Wing

جناح سمت چپ در فوتبال
LW
ارسال نظر

ارسال نظر