مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف RW

Right Wing

جناح سمت راست در فوتبال
RW
ارسال نظر

ارسال نظر