مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DEF

Defending

دفاع کردن در فوتبال
DEF
ارسال نظر

ارسال نظر