مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف GOAT

Greatest Of All Time

به معنای برترین در تمام دوران
GOAT
ارسال نظر

ارسال نظر