مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AGG

Aggregate

در بازی فیفا به معنای تجمیع ( مجموع گل‌های رفت و برگشت ) می باشد.
AGG
ارسال نظر

ارسال نظر