مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NFC

National Football Conference

کنفرانس ملی فوتبال
NFC
ارسال نظر

ارسال نظر