مخفف کلمه FMA


( First-Mover Advantage ) مزیت رقابتی اولین پروژه برای آوردن خدمات یا محصول به بازار یا صنعت جدید و ناشناخته.
FMA

بازگشت به صفحه قبل