مخفف کلمه RS


( Revenue Sharing ) RS در واقع توزیع درآمد است ، یعنی توزیع کل درآمد حاصل از فروش کالاها و خدمات ، بین سهامداران یا مشارکت کنندگان
RS

بازگشت به صفحه قبل