مخفف کلمه TL


( Target Language ) زبان مقصد، زبان هدف
TL

بازگشت به صفحه قبل