مخفف کلمه PPV


( Pay Per View ) پرداخت به ازای نمایش ( عبارت تخصصی در تبلیغات آنلاین )
PPV

بازگشت به صفحه قبل