مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف‌های تخصصی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در رشته‌های مختلف دانشگاهی یا کاری
DHV

مخفف عبارت DHV

Design Hour Volume
حجم ساعتی است که توسط مهندسین برای طرح...
ADT

مخفف عبارت ADT

Average Daily Traffic
متوسط ترافیک روزانه حجم کل ترافیک عبوری...
PFS

مخفف عبارت PFS

Pre Feasibility Study
ارزیابی اولیه یا پیش ارزیابی برای انجام...
OOAD

مخفف عبارت OOAD

Object Oriented Analysis and Design
تحلیل و طراحی شیء گرا در مهندسی نرم...
MMP

مخفف عبارت MMP

Minimum Miscible pressure
کمترین فشار امتزاجی: کمترین فشار که در...
PMS

مخفف عبارت PMS

Project Managment System
سیستم مدیریت روسازی ابزاری است هدفمند...