مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف APR

Annual Percentage Rate

نرخ درصدی سالانه یا اِی‌پی‌آر (APR) نرخ بهره را برای یک سال، مشخص می‌کند و به وام، وام مسکن، کارت اعتباری، غیره اعمال می‌شود. این نرخ یک هزینه مالی است که به صورت یک نرخ سالانه اعمال می‌شود.
APR
ارسال نظر

ارسال نظر