مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف GEE

Generalized Estimating Equation

معادله تخمین کلی
GEE
ارسال نظر

ارسال نظر