مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IAMU

Interational Association Maritime University

اتحادیه بین المللی دانشگاه های دریایی
IAMU
ارسال نظر

ارسال نظر