مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MOM

Minutes of Meeting

خلاصه مذاکرات در جلسات و تصميمات اتخاذ شده در صورتجلسه ذکر می گردد که به عنوان MOMاز آن ياد می شود.
MOM
ارسال نظر

ارسال نظر