مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CBE

Commercial Bid Evaluation

ارزیابی مالی پیشنهادات ارایه شده در مناقصه
CBE
ارسال نظر

ارسال نظر