مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AFD

Approved For Design

تایید شده برای طراحی
AFD
ارسال نظر

ارسال نظر