مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CUT

Coordinated Universal Time

ساعت هماهنگ جهانی
CUT
ارسال نظر

ارسال نظر