مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ILS

Instrument Landing System

سیستم خودکار فرود در هواپیماها که معمولا در آب و هوای نامساعد نقش حیاتی را در فرود هواپیما ایفا میکند.
ILS
ارسال نظر

ارسال نظر