مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف OODLC

Object Oriented Development Life Cycle

چرخه حیات سیستم های شی گرا در مهندسی نرم افزار است.
OODLC
ارسال نظر

ارسال نظر