مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف LRFD

Load and Resistance Factor Design

طراحی سازه بوسیله فاکتور بار و مقاومت یا حالت حدی
LRFD
ارسال نظر

ارسال نظر