مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SWG

Standard Wire Gauge

SWG برای شماره نمره میخ با واحد بین‌المللی گیج بکار می رود.
SWG
ارسال نظر

ارسال نظر