مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف THD

Total Harmonic Distortion

THD به معنای اعوجاج هارمونیکی کل و از مباحث برق (عمدتا بحث مخابرات و قدرت) می باشد.
THD
ارسال نظر

ارسال نظر