مخفف کلمه TTL


( Transistor Transistor Logic ) مدارهای منطقی بر پایه دستگاه‌‌های دوقطبی و معمولاً مدارهای Schottky با توان کم که سریع بوده اما گران هستند. این گرانی به این دلیل است که روی هر مسیر ورودی TTL دیودهای صفحه طلائی Schottky لازم است.
TTL

بازگشت به صفحه قبل