مخفف کلمه LFM


( Lateral Force Microscopy ) میکروسکوپ نیروی جانبی
LFM

بازگشت به صفحه قبل