مخفف کلمه AAS


( Atomic Adsorption Spectroscopy ) طیف‌سنجی جذب اتمی
AAS

بازگشت به صفحه قبل