مخفف کلمه GCRV


( General Catalogue of Stellar Radial Velocities ) فهرست عمومی سرعت‌های شعاعی ستاره‌ایفهرستی از سرعت‌های شعاعی ۱۵۱۰۷ ستاره است. این مجموعه توسط رالف ویلسون المر گردآوری و توسط موسسه کارنگی واشنگتن در سال ۱۹۵۳ منتشر شده است. بسیاری از اندازه گیری‌های سرعت در رصدخانه کوه ویلسون بدست آمد.
GCRV

بازگشت به صفحه قبل