مخفف کلمه IR


( Integrated Reporting ) گزارشگری یکپارچه

در حوزه حسابداری و مدیریت مطرح می باشد.
IR

بازگشت به صفحه قبل