مخفف کلمه CBU


( Cluster Bomb Unit ) بمب خوشه ای، بمبی که توسط هواپیما حمل می شود و مشتمل بر بمب های کوچک تر (بمب های فرعی) است که بر فراز یک منطقه وسیع پخش می شوند.
CBU

بازگشت به صفحه قبل