مخفف کلمه BWR


( Boiling-Water Reactor ) راکتور آبی جوشان معروف به راکتورهای BWR، یکی از انواع راکتورهای صنعتی انرژی هسته‌ای تولید شده در جهان است.
BWR

بازگشت به صفحه قبل