مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف KVL

Kirchoff's Voltage Law

قانون اختلاف پتانیسل‌های کرشهف:
در هر حلقه یا هر مدار بسته، مجموع جبری اختلاف پتانسیل در المان‌های مدار، برابر صفر است. این قانون به KVL نیز معروف است. این قانون از پایستگی انرژی نتیجه می‌شود. در قوانین کیرشهف باید جهات فرضی برای شدت جریان‌ها در نظر گرفت. پس از تعیین علامت جریان هاباید قانون گره را در باره جریان‌ها نوشت. برای این کار در جهت جریان فرضی در مدار پیش می‌رویم. با استفاده از قانون اهم اگر در جهت جریان پیش برویم IR- افت ولتاژ داریم و اگر در خلاف جهت پیش برویم IR+ افزایش ولتاژ داریم.
KVL
ارسال نظر

ارسال نظر