مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف KCL

Kirchhoff's Circuit Laws

قانون‌های مداری کرشهف قوانینی است فیزیکی که از دو بخش تشکیل شده‌است:
1- قانون شدت جریان‌ها: جمع جبری جریان‌هایی که به یک گره وارد می‌شود یا از آن خارج می‌شوند برابر با صفر است. این قانون به KCL نیز معروف است.

2- قانون اختلاف پتانیسل‌ها: در هر حلقه یا هر مدار بسته، مجموع جبری اختلاف پتانسیل در المان‌های مدار، برابر صفر است. این قانون به KVL نیز معروف است. این قانون از پایستگی انرژی نتیجه می‌شود. در قوانین کیرشهف باید جهات فرضی برای شدت جریان‌ها در نظر گرفت. پس از تعیین علامت جریان هاباید قانون گره را در باره جریان‌ها نوشت. برای این کار در جهت جریان فرضی در مدار پیش می‌رویم. با استفاده از قانون اهم اگر در جهت جریان پیش برویم IR- افت ولتاژ داریم و اگر در خلاف جهت پیش برویم IR+ افزایش ولتاژ داریم.
KCL
ارسال نظر

ارسال نظر