مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف RTECS

Registry of Toxic Effects of Chemical Substances

پایگاه داده های از داده‌های فراهم آمده از نوشته‌های آزاد علمی دربارهٔ میزان زهرآگینی ماده‌های گوناگون است. این داده‌ها تا سال 2001م. به دست سامانهٔ بهزیستی و ایمنی میهنی آمریکا ((US National (NIOSH) فراهم می‌شد و هم اکنون باهمان(شرکت) Elsevier MDL این کار را انجام می‌دهد.
RTECS
ارسال نظر

ارسال نظر