مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BTPPC

Benzyl Triphenyl Phos Phonium Chloride

مخفف ترکیب شیمیایی سنتز شده هستش
BTPPC
ارسال نظر

ارسال نظر