مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CNG

Compressed Natural Gas

گاز طبیعی متراکم. سوختی مناسب جایگزین بنزین و گازوییل که سازگار با محیط زیست نیز هست.
CNG
ارسال نظر

ارسال نظر