مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CWM

Cooling Water Make up

آب جبرانی و مورد نیازی که برای خنک کردن تجهیزاتی ماننده مبدل های حرارتی در واحدهایی نظیر برج های خنک کننده مورد استفاده قرار می گیرد. این آب معمولا از شرکت هایی دیگر به شرکت مورد نظر فرستاده می شود.
CWM
ارسال نظر

ارسال نظر