مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف RTG

Radioisotope Thermoelectric Generator

مولد گرما-الکتریکی ایزوتوپی (RTG) گونه‌ای باتری اتمی است که گرمای به‌دست‌ آمده از واپاشی هسته‌ای را به جریان برق تبدیل می‌کند که به اختصار به آن RTG و RITEG گفته می‌شود.
RTG
ارسال نظر

ارسال نظر