مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FAP

Fixed Action Pattern

در اتولوژی، الگوی عمل ثابت (FAP) عبارتست از یک توالی رفتاری غریزی که با یک محرک شروع می‌شود؛ به طور کامل تا پایان پیش می‌رود و همواره به یک شکل انجام می‌گیرد.

به محرکی که باعث بروز الگوی عمل ثابت می‌شود، محرک نشانه یا نشان‌دار (Sign Stimulus) گفته می‌شود.

الگوهای عمل ثابت به عنوان یکی از اقسام رفتارهای بسیار خالص ژنتیکی-و مستقل از تمرین- لحاظ می‌شوند.
FAP
ارسال نظر

ارسال نظر