مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IPM

Integrate Pest Managment

مدیریت تلفیقی آفات
IPM
ارسال نظر

ارسال نظر