مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PhD

Philosophy Doctor

دوره دکتری تخصصی در علوم را گویند و مخفف واژه «Philosophy Doctor» به معنای «دکتری در فلسفه» بوده و در حقیقت «اعلی درجه علمی» در علم مورد نظر و یا «صاحب فلسفه و اجتهاد علمی در دانش موردنظر» می‌باشد.
PhD
ارسال نظر

ارسال نظر