مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف QAM

Quadrature Amplitude Modulation

یک سیستم مخابراتی به صورت عموم دیتا می گیرد و بعد از انجام برخی از پردازشها و تبدیل فرکانسی دیتا را می فرستد و همین عمل را به صورت معکوس در گیرنده انجام می دهد.
QAM
ارسال نظر

ارسال نظر