مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NPW

Net Present Worth

معنای این عبارت ارزش خالص فعلی می باشد و از مفاهیم کلیدی در علم اقتصاد می باشد.

غالبا برای مقایسه پروژه های اقتصادی با یکدیگر و همچنین تعیین اقتصادی بودن یک پروژه، اولین گام محاسبه ارزَش خالص فعلی (NPW) است.
NPW
ارسال نظر

ارسال نظر