مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف TTC

Teaching Training Course

دوره آموزش تدریس. دوره ای برای اساتید جهت ارتقای سطح آموزش
TTC
ارسال نظر

ارسال نظر