مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف LOF

Loss Of Field

قطع میدان تحریک ژنراتور سنکرون (LOF). فالتی است که در ژنراتور سنکرون ممکن است رخ دهد.
LOF
ارسال نظر

ارسال نظر