مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CCT

Critical Clearing Time

بروز فالت در شبکه ی برق باعث عوارضی در تجهیزات شبکه به ویژه در نیروگاه ها می شود که منجر به تریپ (شات دان اضطراری) ژنراتورها و در نتیجه خاموشی در شبکه می شود. مثلاَ به دلیل افت ولتاژ در این شرایط الکتروپمپ ها در نیروگاه توانایی ادامه ی کار را نخواهند داشت و از مدار خارج شدن آنها منجر به تریپ ژنراتور خواهد شد. بنابراین حفاظت شبکه باید در فاصله ی زمانی کوتاه تر از این اتفاق ، ناحیه ی ناسالم را از قسمت سالم جدا کند. به عبارت دیگر حداکثر زمانی است که سیستم حفاظت فرصت دارد تا فالت را از شبکه جدا کند.
CCT
ارسال نظر

ارسال نظر