مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SC

Short Circuit

اتصال کوتاه ، اتصالی در مدار الکتریسیته
SC
ارسال نظر

ارسال نظر