مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CBR

California bearing ratio

آزمایش CBR یا نشانه باربری كالیفرنیا جهت تعیین ظرفیت باربری خاكهای زیر پی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. ارزش این آزمایش در راهسازی بسیار زیاد است و CBR خاك یكی از مهمترین عوامل در طرح ضخامت رویه راههاست.
CBR
ارسال نظر

ارسال نظر