مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف EMP

Environmental Management Plan

طرح مدیریت زیست محیطی
EMP
ارسال نظر

ارسال نظر